Podstawowe dokumenty wymagane do każdej czynności w kancelarii notarialnej

Dla osoby fizycznej dokumenty zawierające następujące dane:

 • Imię lub imiona oraz nazwisko i imiona rodziców,
 • Adres zamieszkania, ewentualnie adres do doręczeń,
 • Numer i serię oraz datę ważności dowodu osobistego lub paszportu,
 • Numer ewidencyjny PESEL*,
 • Stan cywilny, ewentualnie wypis aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową,
 • Aktualne pełnomocnictwa w przypadku działania za stronę pełnomocnika.

Dla osoby prawnej (np. spółki):

 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • REGON i NIP – jeśli nie wynikają z odpisu z KRS,
 • Ewentualne wskazanie adresu do doręczeń,
 • dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania,
 • Uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest wymagana.

W dalszej kolejności zależnie od rodzaju dokonywanej czynności, wymagane są dalsze dokumenty i informacje, których rodzaj zostanie Państwu wskazany po skontaktowaniu się z Notariuszem.

Pozwoli to Państwu na uzyskanie wszelkich niezbędnych i konkretnych informacji dotyczących Państwa czynności notarialnej. Będą mogli wówczas ustalić termin spotkania oraz uzyskać informację na temat wysokości opłat.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty, niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny zostać przez Państwa dostarczone do Kancelarii Notarialnej przed umówionym terminem spotkania jest to podyktowane prawidłowością, sprawnością i bezpieczeństwem przy dokonaniu tejże czynności.

W przypadku niemożliwości osobistego dostarczenia ww. dokumentów mogą Państwo przesłać je za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, jednakże wówczas dokumenty te winny zostać przedłożone lub okazane w oryginale w dniu dokonywania czynności.