Opłaty

Notariusz zawsze przy dokonywaniu czynności notarialnych pobiera następujące wynagrodzenie:

  • wynagrodzenie czyli inaczej taksę notarialną na podstawie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej [ j.t. j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473],
  • podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce tj. obecnie  23% od ww. wynagrodzenia na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług [ Dz.U. z 2022 r., poz. 931],
  • ma też prawo żądania zwrotu kosztów przejazdu (art. 5 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie) jeżeli wymogi tej czynności wiążą się z koniecznością opuszczenia przez notariusza kancelarii notarialnej *.

Notariusz w zależności od dokonywanych czynności, gdy wynika to z obowiązujących ustaw pobiera następujące opłaty/podatki:

  • opłaty sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych [Dz.U. z 2022 r. poz. 1125],
  • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych [ Dz.U.  z 2023 r. poz. 170]  *dokonanie czynności cywilnoprawnych przez notariusza jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku,
  • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn [Dz.U. z 2021 r. poz. 1043] *notariusz jest płatnikiem od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Szczegółowych informacji o kosztach dokonania konkretnej czynności notarialnej udzielimy Państwu po zapoznaniu się z niezbędnymi dla danej czynności dokumentami i w tym celu zapraszamy do przedłożenia dokumentów w kancelarii po uprzednim umówieniu terminu wizyty.