Opłaty

Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych pobiera następujące opłaty:

  • taksę notarialną, której wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,
  • podatek od towarów i usług w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej,
  • opłatę sądową zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych ( dokonanie czynności cywilnoprawnych przez notariusza jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku),
  • podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn ( notariusz jest płatnikiem od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie).

Szczegółowych informacji o kosztach dokonania konkretnej czynności notarialnej udzielimy Państwu po zapoznaniu się z niezbędnymi dla danej czynności dokumentami i w tym celu zapraszamy do kontaktu.