Klauzula informacyjna dla klienta kancelarii notarialnej

 1. Notariusz Anna Pałgan, prowadząca kancelarię notarialną w Szczecinie
  przy ulicy Botanicznej numer 100 otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Notariusz będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Notariusz będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
 2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.).
 4. Notariusz przekazywała będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
 5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymała te dane.
 6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
 8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: notariusz@prawo.szczecin.pl.
 9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

*** Nadto przypominamy, że

Wiadomości e-mail przesyłane i załączone do nich pliki, zawierają informacje, które mogą być w całości lub w części poufne, prawnie chronione lub objęte tajemnicą służbową,  wobec czego ich wykorzystywanie, m.in. ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie lub udostępnianie przez niezamierzonego odbiorcę jest zabronione, a jeżeli otrzymałeś/łaś wiadomości przez pomyłkę, uprzejmie proszę zawiadom nadawcę wysyłając e-mail zwrotny, następnie usuń wiadomości z systemu. Administratorem danych jest Kancelaria Notarialna Anny Pałgan – klauzula informacyjna jest dostępna na stronie http://prawo.szczecin.pl/rodo/.

The e-mail messages and the files attached to them contain information that may be fully or partially confidential, legally protected or covered by professional secrecy, and therefore their use, e.g. disclosure, copying, dissemination, printing or sharing by the unintended recipient is prohibited, and if you have received the messages in error, please kindly notify the sender by sending a return e-mail, then delete the messages from the system. The data administrator is Anna Pałgan Notary’s Office – the information clause is available at http://prawo.szczecin.pl/rodo/.