Kancelaria

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.

Zasadniczo notariusz dokonuje czynności notarialnych w siedzibie kancelarii notarialnej.
Z uwagi jednak na szczególne okoliczności lub charakter czynności te mogą być dokonywane poza siedzibą kancelarii, także w godzinach i dniach innych niż wyznaczony czas urzędowania, po ich uprzednim uzgodnieniu z notariusze. (Notariusz pobiera wówczas dodatkowe wynagrodzenie oraz przysługuje mu prawo do zwrotu kosztów przejazdu).

Akty i dokumenty notariusz sporządza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Jednak dotyczy to tylko treści dokonywanej czynności prawnej u notariusza w formie aktu notarialnego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron (poprzez pouczenia tak zawarte w treści aktu, jak i ustne w trakcie dokonywanej czynności) oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Stąd potrzeba jasności przekazu oraz uzyskiwania adresu np. w przypadku odrzucenia spadku, czy poinformowania banku przy przeniesieniu własności nieruchomości obciążonej hipoteką lub innym ograniczonym prawem rzeczowym.

Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, jednakże z uwagi na konieczność zachowania równowagi i zabezpieczenia interesów obu stron czynności, przypadku chęci uzyskania profesjonalnej porady prawnej zachęcamy każdą ze stron do skorzystania z usług adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego.

Zapraszamy