Kancelaria

Zasadniczo notariusz dokonuje czynności notarialnych w siedzibie kancelarii notarialnej. Z uwagi jednak na szczególne okoliczności lub charakter czynności te mogą być dokonywane poza siedzibą kancelarii w godzinach i dniach innych niż wyznaczony czas urzędowania, po ich uprzednim uzgodnieniu z notariuszem.

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Zapraszamy